اطلاعیه۲

با تصمیم کمیته برگزاری مسابقات در بخش ربات های جنگجو تغییرات زیر انجام شده:

۱٫ افزایش وزن ربات ها در بخش ۸-۱۳ سال تا حداکثر ۲٫۳۰ کیلوگرم

۲٫ افزایش وزن ربات ها در بخش ۱۳-۱۷ سال تا حداکثر ۴٫۳۰ کیلوگرم

۳٫ اندازه ربات ها در هر دوبخش حداکثر ۳۵*۳۵*۳۵ سانتی متر