نظارت آموزشی

همواره آموزش در هر ساختاری نیازمند نظارت و ارزیابی بوده است.
ساختار آموزشی در آریان همانند تمامی ساختار های دیگر شامل معلم و شاگرد است. با یک تفاوت اساسی می توان سیستم متمایزی را ارائه نمود.
نظارت آموزشی بهترین راهکار برای کاهش انحرافات در سیستم است. این نظارت غالبا در دو سطح عمومی و  تخصصی اعمال می گردد.
نظارت آموزشی در سطح عمومی از سوی شرکت صورت می پذیرد.

1- برگزاری آزمون به صورت اینترنتی
2- بررسی پارامترهای خروجی شخص مدرس
نظارت آموزشی در سطح تخصصی از سوی شخص نماینده صورت می پذیرد.
1- منظم و مرتب بودن شخص مدرس
2- ایجاد روابط پر محبت و انرژی با دانش آموزان
3- تخصص فنی و علمی لازم
4- مطالعه موارد آموزشی ارسالی از سوی شرکت
5- آشنایی مدرس با اصول کلاسداری و روانشناسی آموزشی
مطمئنا آشنایی نماینده با این اصول و آموزش و تعلیم آن به مدرس می تواند در ارتقای کیفی کار بسیار موثر باشد. ضمنا نظارت آموزشی شرکت امری است که در صورت تمایل شخص نماینده صورت می پذیرد.